xs
xsm
sm
md
lg

ไทยติดอันดับ 5 ของโลก ประเทศที่มีอิทธิพลด้านมรดกวัฒนธรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า นิตยสาร CEOWORLD นิตยสารด้านธุรกิจที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ จัดอันดับประเทศยอดเยี่ยมในโลกที่มีอิทธิพลด้านมรดกทางวัฒนธรรม อันดับ 1 ได้แก่ ประเทศอิตาลี รองลงมา คือ กรีซ สเปน และอินเดีย ส่วนประเทศไทย อยู่ที่อันดับ 5

นิตยสาร CEOWORLD ได้วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูล 9 ด้าน ได้แก่ สถาปัตยกรรม มรดกงานศิลป์ แฟชั่น อาหาร ดนตรี วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการเข้าถึงทางวัฒนธรรม จาก 165 ประเทศ ซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดีสำหรับประเทศไทย และแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย ทั้งการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นมรดกโลก ได้แก่ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร รวมทั้งประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันงดงามของแต่ละภูมิภาค ล้วนเป็นสิ่งที่จูงใจให้ชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจะขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ "BCG" หรือ Bio-Circular-Green Economy เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย เพื่อสนับสนุนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมเทศกาล ประเพณี ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนท่องเที่ยวและกิจกรรมทางวัฒนธรรมในทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งการดำเนินการใช้หลักการ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน/หน่วยงานราชการ) เป็นพลังขับเคลื่อน

นอกจากนี้ จะจัดทำระบบศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านวัฒนธรรม (M-Culture Big Data) เพื่อเผยแพร่ความรู้และความหลากหลายทางวัฒนธรรมไปสู่ประชาชน จะได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดพัฒนาสินค้าและบริการของชุมชนที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม ทำให้ประชาชนและชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน