xs
xsm
sm
md
lg

บุรีรัมย์ไฟเขียวให้เปิดสถานบริการ-บันเทิง ได้เริ่ม 1 ก.พ.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ในคราวประชุมฯ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ถึงมาตรการการป้องกันระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ มีความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-2019) จึงได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เรื่อง การดำเนินการค้นหาเชิงรุก ให้กับกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดบุรีรัมย์

1.กำหนดให้โรงพยาบาลบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการให้บริการตรวจคัดกรอง และตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) เชิงรุกให้กับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ประชาชนในกลุ่มบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ และกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์กำหนด

2.สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง และสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ หากเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป จะต้องดำเนินการตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T (เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และลงทะเบียนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ)

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีโทษตามนัยมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท