xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ เซ็นตั้ง กก.ตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการเมืองต้นแบบจะนะ "ธรรมนัส"นั่งประธาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 20/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จ.สงขลา "เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต" โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นรองประธาน และมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการกฤษฎีกา แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นต้น เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ ให้มีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบดังกล่าว ศึกษาและทบทวนปัญหา รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ เสนอแนะแนวทางในการกำหนดนโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของประชาชนที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินการปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี พร้อมกันนี้ ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

การตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว สืบเนื่องจากที่มีกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น ได้เดินทางมาชุมนุมเรียกร้องต่อรัฐบาล ขอให้พิจารณายกเลิกโครงการเมืองต้นแบบดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 รับทราบรายงานผลการหารือแนวทางแก้ปัญหาของกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น ตามที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาร่วมกัน โดย พล.อ.ประวิตร ได้มอบหมายให้ ร.อ.ธรรมนัส เร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากพบว่าประชาชนมีความเห็นขัดแย้ง และมีความเคลือบแคลงในขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังขาดการรับรู้ข้อเท็จจริงในส่วนรายละเอียดของโครงการในส่วนกฎหมายและกฎระเบียบที่หน่วยงานรัฐใช้ดำเนินการ