xs
xsm
sm
md
lg

ครม.อนุมัติเพิ่มช่องทางยื่นคำขออนุญาต - แจ้งผลการขายสุรา ยาสูบ ออนไลน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายไพ่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา พ.ศ.2560 กฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงอนุญาตขายไพ่ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สอดคล้องตามแผนการยกระดับการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ และอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดเพิ่มช่องทางการดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ยื่นคำขอกับเจ้าพนักงานสรรพสามิต ได้แก่ 1.ยื่นคำขอ 2.แจ้งผลการตรวจสอบคำขอ 3.แก้ไขเพิ่มเติมคำขอ 4.การส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม และ 5.การแจ้งผลการพิจารณาคำขอ สำหรับการขออนุญาตและการอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ ลำดับต่อไปจะส่งร่างกฎกระทรวงทั้ง 3 ฉบับ ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไป