xs
xsm
sm
md
lg

รมว.แรงงานชง ครม.ลดเงินสมทบฝ่ายลูกจ้างเหลือ 0.5%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับลดการจ่ายเงินประกันสังคมในส่วนของลูกจ้าง จากเดิมที่ลดลงจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 3 อยู่แล้ว เป็นเหลือร้อยละ 0.5

โดยแนวทางลดเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างเหลือร้อยละ 0.5 คาดว่าจะดำเนินการได้ในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกจ้างในระบบประกันสังคมที่มีอยู่ราว 12 ล้านคน แม้แนวทางนี้จะทำให้การเก็บเงินสมทบของกองทุนประกันสังคมหายไปประมาณ 2 หมื่นล้านบาท แต่ลูกจ้างจะได้ประโยชน์จากการนำเงินที่ต้องจ่ายสมทบ ไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

ทั้งนี้ หากคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วอนุมัติเห็นชอบ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะจ่ายเงินสมทบเพียง 75 บาท (15000x0.5%) ส่วนนายจ้างจะจ่ายสมทบที่ร้อยละ 3 เท่าเดิม คือ 450 บาท ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 ซึ่งผู้ประกันตนจะมีเงินเหลือเพิ่ม 675 บาทต่อเดือน จากเดิมที่จ่าย 750 บาท