xs
xsm
sm
md
lg

กก.สมานฉันท์ตั้ง 4 ผู้ทรงคุณวุฒิ เตรียมส่งชื่อให้"ชวน"แต่งตั้งต่อไป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อเวลา 13.30 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมการสมานฉันท์ มีนายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานกรรมการสมาฉันท์ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสมานฉันท์ จำนวน 4 คน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีการเสนอขึ้นมาหลายคน อาทิ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสื่อมวลชน ด้านสังคม เป็นต้น ก่อนจะเห็นชอบเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน ได้แก่ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นางเตือนใจ ดีเทศน์ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) นายภูมิ มูลศิลป์ ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางปาริชาต สถาปิตานนท์ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและการเชื่อมโยงกับสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลังจากนี้ คณะกรรมการสมานฉันท์จะแจ้งเรื่องให้ผู้ได้รับการคัดเลือกรับทราบว่าจะพร้อมร่วมเป็นคณะกรรมการหรือไม่ ถ้ายินยอมจะส่งชื่อให้นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา แต่งตั้งต่อไป