xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เชียงใหม่ พระราชินีทรงรับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2560 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2563

เมื่อเสด็จ ฯ ถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 กราบบังคมทูลเชิญเสด็จ ฯ ขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ ต่อจากนั้น เสด็จไปยังรถยนต์ พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน แล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปบูชาพระธาตุดอยสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

เวลา 17.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 -2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการบินทรงสำเร็จ การฝึกและการศึกษาตามหลักสูตรการบินในประเทศ จากหน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ โรงเรียนการบินทหารบก โรงเรียนการบินกองทัพอากาศ และทรงศึกษาการบินเพิ่มเติม ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก ของสหภาพยุโรป และทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ปัจจุบันทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้านการบิน

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ พระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตและปริญญาบัตรมหาบัณฑิต แก่ผู้แทนมหาวิทยาลัย พร้อมกับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จำนวน 1,692 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัแม่ฮ่องสอน โดยความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยเข้ากับการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 5 โครงการ อาทิ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาวิศวกรสังคม จิตอาสา ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาท้องถิ่น และได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 11 สถาบัน ที่ผลิตและพัฒนาครูในโครงการ "ครูรัก(ษ์)ถิ่น" สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 30 คน