xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก วปอ.ปีการศึกษา 62

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (29 พ.ย.63) เวลา 18.06 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า

"การรักษาและสร้างเสริมความมั่นคงของประเทศนั้นจะประสบผลสำเร็จได้ ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนทุกฝ่าย ที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ให้งานทุกด้านของชาติดำเนินก้าวหน้าพร้อมกันไป ทุกคนซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน จึงจำเป็นต้องเข้ารับการศึกษาอบรมเป็นพิเศษ ในสถาบันการรักษาความมั่นคงระดับสูงของชาติ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในสรรพวิทยาการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงอย่างถูกต้องตรงกัน อันจะทำให้แต่ละคนสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน
ให้ประสานส่งเสริมกับงานของทุกคนทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ ถ้าทุกคนพร้อมใจกันปฏิบัติดังนี้ ด้วยความอุตสาหะเข้มแข็ง ความรอบคอบระมัดระวัง และความสุจริตบริสุทธิ์ใจ โดยมีความมั่นคงของประเทศชาติ และประโยชน์สุขของประชาชน เป็นเป้าหมายร่วมกัน ก็หวังได้ว่า ชาติบ้านเมืองของเราจะดำรงมั่นคงอยู่ ด้วยความวัฒนาผาสุกตลอดไป"