xs
xsm
sm
md
lg

สวนดุสิตโพลเผยยุค ศก.ฝืดทำความสุขลด ต้องควบคุมการใช้จ่าย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากทั่วประเทศ จำนวน 1,374 คน (สำรวจทางออนไลน์) เรื่อง "อยู่อย่างไร ? ให้มีความสุขในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง" สรุปผลได้ ดังนี้

1. ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลทำให้ความสุขของประชาชนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ?

ประชาชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 62.66 ระบุ ลดลง ร้อยละ 34.72 ระบุ เท่าเดิม มีเพียงร้อยละ 2.62 ที่ระบุว่า เพิ่มขึ้น

2. ปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อความสุขของประชาชน ?

ประชาชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 79.85 ระบุ มีรายได้เพียงพอ รองลงมา ร้อยละ 74.41 ระบุ สุขภาพแข็งแรง ร้อยละ 67.72 ระบุ การงานมั่นคง ร้อยละ 66.54 ระบุ ครอบครัวอบอุ่น และร้อยละ 58.31 ระบุ สังคมปลอดภัย

3. ประชาชนมีวิธีสร้างความสุขให้ตนเองในยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองได้อย่างไร ?

อันดับ 1 ร้อยละ 70.80 ระบุว่า ต้องลด/ควบคุมค่าใช้จ่าย
อันดับ 2 ร้อยละ 50.99 ระบุว่า ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
อันดับ 3 ร้อยละ 47.25 ระบุว่า หาทางเพิ่มรายได้
อันดับ 4 ร้อยละ 40.06 ระบุว่า ทำงานอดิเรกที่ชอบ
อันดับ 5 ร้อยละ 39.10 ระบุว่า ออกกำลังกาย

4. มาตรการใดของภาครัฐที่จะช่วยให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้น ?

ประชาชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 63.81 ระบุว่า ลดค่าสาธารณูปโภค รองลงมา ร้อยละ 52.68 ระบุว่า ชดเชยรายได้ ร้อยละ 44.05 ระบุ พักชำระหนี้ ร้อยละ 36.03 ระบุ โครงการคนละครึ่ง และร้อยละ 33.46 ระบุว่า เลื่อนการชำระและลดหย่อนภาษี