xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (24 ต.ค.63) เวลา 17.43 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้

นายเควิน ฉ็อก (Mr. Kevin Cheok) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย นายเควิน ฉ็อก เคยดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการคณะทำงานเพื่อศึกษาความเสี่ยงจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสาธารณรัฐสิงคโปร์ มาก่อน

นายคเณศ ประสาท ธกาล (Mr. Ganesh Prasad Dhakal) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทย ก่อนจะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทย นายคเณศ ประสาท ธกาล เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล มาก่อน

นางสมันตา เค. ชยสุริยะ (Mrs. Samantha K. Jayasuriya) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย ก่อนจะมาดำรงตำแหน่งเป็น เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย นางสมันตา เค. ชยสุริยะ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้แทนถาวรสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส มาก่อน

นางอานา มาเรีย ปริเอโต อาบัด (Mrs. Ana Maria Prieto Abad) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทย นางอานา มาเรีย ปริเอโต อาบัด เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตและผู้อำนวยการสถาบันด้านการทูต กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐโคลอมเบีย มาก่อน

นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทิเอดา (Mrs. Helene Budliger Artieda) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทิเอดา เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ มาก่อน

นายมุฮัมมัด จินาห์ (Mr. Mohamed Jinah) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย นายมุฮัมมัด จินาห์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไป บริษัท กรีน พาราไดซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาธารณรัฐมัลดีฟส์ มาก่อน