xs
xsm
sm
md
lg

กรอ.ฉ สั่งระงับออกอากาศ 5 สื่อฯ เนื้อหากระทบต่อความมั่นคงชาติ มีผลทันที

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง (กรอ.ฉ.) 4/256 ออกคำสั่งเรื่อง ให้ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตามข้อ 2 ของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงนามโดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ วันที่ 16 ตุลาคม 2563

สาระสำคัญระบุว่า เนื่องจากปรากฏว่าได้มีการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนทางโทรทัศน์ด้วยการนำเสนอเนื้อหารายการบางส่วนของ วอยซ์ทีวี Voice TV และหรือสื่อสังคมออนไลน์ อันได้แก่ Voice TV, ประชาไท Prachatai.com, The reporter, THE STANDARD และเยาวชนปลดแอก Free YOUTH

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 36/2563 ... จึงให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำเนินการเพื่อตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศ หรือระงับการทำให้แพร่หลาย หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์แล้วแต่กรณีตามหน้าที่และอำนาจ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป