xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ ตากสั่งปิดด่านชายแดนตลอดแนวสกัดโควิด-19 ถึง 25 ต.ค.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก ลงนามในคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2754/2563 เรื่อง การระงับการนำเข้า- ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนถาวร และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดตากเป็นการชั่วคราว

ตามคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 684/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 และคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 686/2563 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 จังหวัดตากได้ระงับการเดินทางเข้า - ออกของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดตาก ยกเว้น การนำเข้า - ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1661/2563 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 และคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2500/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ได้ผ่อนผันให้ใช้ช่องทางอื่นนอกทาง อนุมัติตามกฎหมายศุลกากร เฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้าข้ามแดน จำนวน 33 ช่องทาง นั้น

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง มีรายงานข้อมูลจากการสุ่มตรวจหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถที่เข้ามาขนส่งสินค้าในราชอาณาจักรไทย ณ จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และในย่านชุมชนต่างๆ ซึ่งตรวจพบพนักงานขับรถติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 ราย และพบบุคคลที่อาศัยในย่านมาดีนะ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 5 ราย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอแม่สอด และพื้นที่อำเภอใกล้เคียง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ครั้งที่ 39/2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 และมติคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด-ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ จังหวัดตาก และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0204.3/ว 1678 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง การพิจารณาระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และจุดผ่อนปรนพิเศษเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จังหวัดตาก จึงระงับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และช่องอื่นนอกทางอนุมัติ ตามกฎหมายศุลกากร เฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้าและสินค้าข้ามแดน ที่ได้รับการผ่อนผัน จำนวน 33 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น.