xs
xsm
sm
md
lg

นิด้าโพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่อยากได้นายก อบจ.อิสระ ไม่สังกัดพรรคการเมือง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จากทั่วประเทศ จำนวน 1,329 คน เกี่ยวกับการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกสภา อบจ. ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เรื่อง "ได้เวลาเลือก นายก อบจ."

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกสภา อบจ. ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.47 ระบุว่า ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ขณะที่ร้อยละ 12.34 ระบุว่า ไม่ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง และร้อยละ 5.19 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะไปหรือไม่

สิ่งที่ประชาชนใช้พิจารณาในการตัดสินใจเลือก นายก อบจ. พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.50 ระบุว่า พิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาในการทำประโยชน์เพื่อท้องถิ่น รองลงมา ร้อยละ 38.07 ระบุว่า พิจารณาจากนโยบายการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นของผู้สมัคร ร้อยละ 24.91 ระบุว่า พิจารณาจากประวัติพฤติกรรมส่วนบุคคล ร้อยละ 22.80 ระบุว่า พิจารณาจากคุณสมบัติประวัติส่วนบุคคล เช่น อายุ การศึกษา อาชีพ ร้อยละ 8.58 ระบุว่า พิจารณาจากพรรคการเมือง/กลุ่มการเมืองที่ผู้สมัครสังกัด ร้อยละ 4.97 ระบุว่า พิจารณาจากชื่อเสียงของผู้สมัคร ร้อยละ 2.86 ระบุว่า พิจารณาว่าใครเป็นผู้สนับสนุนผู้สมัคร และร้อยละ 2.63 ระบุว่า พิจารณาจากความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร เช่น เป็นพ่อ-แม่ ลูก-หลาน ญาติพี่น้อง-เพื่อน

สำหรับที่มาของ นายก อบจ. ที่ประชาชนอยากได้ พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.23 ระบุว่า นายก อบจ. อิสระ รองลงมา ร้อยละ 28.37 ระบุว่า นายก อบจ. ที่สังกัดพรรคการเมือง ร้อยละ 14.00 ระบุว่า นายก อบจ. ที่สังกัดกลุ่มการเมือง และร้อยละ 0.53 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความต้องการของประชาชนต่อการเปลี่ยน นายก อบจ. ในเขตจังหวัด พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.77 ระบุว่า อยากเปลี่ยนนายก อบจ. ขณะที่ ร้อยละ 43.19 ระบุว่า ไม่อยากเปลี่ยนนายก อบจ. และร้อยละ 12.04 ระบุว่า ยังไม่แน่ใจ