xs
xsm
sm
md
lg

ม.ศิลปากร ประกาศปิดพื้นที่ 19-20 ก.ย. ห้ามเข้าออก 24 ชม. /งดการเรียนการสอน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ออกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ให้งดจัดการเรียนการสอนและปิดที่ทำการในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนวังท่าพระ โดยมีเนื้อหาดังนี้

เนื่องจากพื้นที่ของมหาวิทยลัยศิลปากรในส่วนวังท่าพระ อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่และอาคารสิ่งก่อสร้าง ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ จำเป็นต้องมีการดำเนินการ เพื่อให้การปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาจ้าง ประกอบกับอาจมีสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการใช้พื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความปลอดภัยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 จึงให้งดการจัดการเรียนการสอนและปิดพื้นที่ของมหาวิทยลัยศิลปากรในส่วนวังท่าพระทั้งหมด ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน พศ. 2563 โดยห้ามเข้าออกพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง และให้ดำเนินการ ดังนี้

1.ให้ปิดประตูทางเข้าออกมหาวิทยาลัยทุกประตู ทั้งทางด้านกรมศิลปากร ประตูหลังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประตูด้านถนนมหาราช (ประตูเขียว) และประตูด้านถนนหน้าพระลาน (ประตูแดง)

2.ให้ใช้ประตูเข้าออกประตูเล็กด้านถนนหน้าพระลาน (ประตูแดง) เข้าออกได้เฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาความปลอดภัยเท่านั้น หากบุคลากรอื่นมีความจำเป็นและได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ ให้แสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตและบัตรประจำตัวบุคลากรก่อนเข้าพื้นที่

3.ให้ระงับการปรับปรุงพื้นที่และอาคารสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนวังท่าพระ ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว