xs
xsm
sm
md
lg

สภาพัฒน์เห็นชอบแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติฯ รองรับผลกระทบโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยวันนี้ (16 ก.ย.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติให้ความเห็นชอบ จัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในรูปแบบเฉพาะกิจ เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงระหว่างปี 2564-2565

ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายเพื่อให้คนไทยมีงานทำ สามารถยังชีพอยู่ได้ กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่