xs
xsm
sm
md
lg

ครม.แต่งตั้ง”พล.อ.ณัฐพล”นั่งเลขาฯสมช.-“พล.ต.วิระ”นั่งที่ปรึกษานายกฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก สังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้ว ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง พล.ต.วิระ โรจนวาศ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และแต่งตั้ง น.ส.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี