xs
xsm
sm
md
lg

"ศักดิ์สยาม"ยืนยันงบฯ ปี 64 ล่าช้าไม่กระทบโครงการลงทุน คค.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยืนยันว่า กรณีงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 มีความล่าช้า ไม่มีผลกระทบต่อการลงทุนในโครงการของกระทรวงคมนาคมแต่อย่างใด เนื่องจากตามปกติการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนต่างๆ จะเริ่มในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.64) ตามปีปฏิทินงบประมาณ ส่วนรายจ่ายในไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.63) ส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายประจำ เงินค่าตอบแทนต่างๆ ซึ่งสามารถใช้งบประมาณปี 2563 ไปพลางก่อนได้

สำหรับงบประมาณปี 2563 นั้น คาดว่าในเดือนกันยายน 2563 จะเบิกจ่ายได้เกิน 90% ส่วนสาเหตุที่เบิกจ่ายไม่ถึง 100% เนื่องจากบางโครงการมีขั้นตอนในการอุทธรณ์ ทำให้ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้