xs
xsm
sm
md
lg

กรีนพีช ประเมินผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋อง พบปลาทูน่ายังถูกคุกคาม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

องค์กรเอกชนอิสระกรีนพีช ประเมินแบรนด์ผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋องในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นของประเทศไทย 7 แบรนด์ อินโดนีเซีย 6 แบรนด์ และฟิลิปปินส์ 7 แบรนด์ ถึงความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในการทำงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจสอบย้อนกลับ และความยั่งยืนในการจัดหาปลาทูน่า หลังพบข้อมูลว่า จำนวนปลาทูน่าทั่วโลกยังถูกคุกคามจากการประมงแบบทำลายล้าง และการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Unreported and Unregulated fishing – IUU) โดยเฉพาะประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการใช้แรงงานบังคับ บนเรือประมงที่ลอยลำอยู่กลางทะเลในน่านน้ำสากล

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การประเมินมี 7 ข้อ ได้แก่ ความยั่งยืนของแหล่งวัตถุดิบ ร้อยละ 20 ความชอบด้วยกฎหมาย ร้อยละ 20 นโยบายจัดหาแหล่งวัตถุดิบ ร้อยละ 20 ความสามารถตรวจสอบย้อนกลับ ร้อยละ 15 การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 10 ความโปร่งใสและการให้ข้อมูลกับผู้บริโภค ร้อยละ 7.5 และความเป็นธรรม ร้อยละ 5