xs
xsm
sm
md
lg

นิด้าโพลเผย ปชช.เกิน 50% หนุนเรียกผู้มีใบขับขี่ตลอดชีพทดสอบสมรรถนะทางร่างกายใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนที่มีอายุ 37 ปีขึ้นไป จำนวน 1,511 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เรื่อง "การทดสอบสมรรถนะผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ"

จากการสำรวจ เมื่อถามประชาชนถึงการมีใบอนุญาตขับรถทุกประเภท พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.90 มีใบอนุญาตขับรถ ขณะที่ร้อยละ 32.10 ไม่มีใบอนุญาตขับรถ

สำหรับการมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล พบว่า ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.41 มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ขณะที่ร้อยละ 15.59 ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งเมื่อถามผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลถึงประเภทของใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.15 ระบุว่าเป็นใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลประเภท 5 ปี รองลงมา ร้อยละ 45.38 ระบุว่าเป็นใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลประเภทตลอดชีพ และร้อยละ 6.47 ระบุว่าเป็นใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลประเภทชั่วคราว

ความคิดเห็นต่อการเรียกผู้มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลประเภทตลอดชีพมาทดสอบสมรรถนะทางร่างกายใหม่ พบว่า

ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.84 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถประเภทตลอดชีพ ปัจจุบันมีอายุมากขึ้น อาจทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง ควรเรียกเข้ามารับการอบรมและทดสอบสมรรถนะทางร่างกายใหม่ เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้รถใช้ถนน รองลงมา ร้อยละ 38.89 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะ ยังไม่มีการพิสูจน์ที่เเน่ชัดว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถประเภทตลอดชีพ ถ้าหากเรียกมาทดสอบสมรรถนะทางร่างกายใหม่ก็อาจจะทำให้เสียเวลา และร้อยละ 1.27 ระบุว่า เฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ซึ่งเมื่อถามผู้ที่เห็นด้วยถึงกลุ่มผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลประเภทตลอดชีพ ที่ควรเรียกมาทดสอบสมรรถนะใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.39 ระบุว่า ทุกคนที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลประเภทตลอดชีพ รองลงมา ร้อยละ 29.80 ระบุว่า ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 21.99 ระบุว่า ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และร้อยละ 14.82 ระบุว่า ผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงการดำเนินการของกรมการขนส่งทางบก กรณีผู้ถือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลประเภทตลอดชีพ ไม่ผ่านการทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย พบว่า ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.04 ระบุว่า ให้ทดสอบขับรถใหม่ รองลงมา ร้อยละ 23.68 ระบุว่า ไม่ต้องทำอะไร ร้อยละ 14.82 ระบุว่า ยึดใบขับขี่ และร้อยละ 1.46 ระบุว่า เฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ