xs
xsm
sm
md
lg

สคร.จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน ก.ค.63 สูงกว่าเป้า 90%

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า สคร.จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินเดือนกรกฎาคม 2563 จากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 (กิจการฯ) จำนวน 14,302 ล้านบาท

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่มาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และการประปานครหลวง ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ ในช่วง 10 เดือน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2562-31 กรกฎาคม 2563 จำนวน 170,776 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายสะสมจำนวน 4,987 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของเป้าหมายทั้งปีงบประมาณ 2563 จำนวน 188,800 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี สคร.ยังเฝ้าระวังการจัดเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019