xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เห็นชอบมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการที่ขออนุญาตมาตรฐาน มอก. - ISO จากพิษโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการที่ขออนุญาตมาตรฐาน มอก. และขอรับรองระบบงานตามมาตรฐาน  ISO โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต มอก. ค่าธรรมเนียมใบรับรองระบบงาน และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบโรงงาน ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอเข้า ครม. เพื่อเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

ทั้งนี้ สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการกว่า 30,000 ราย คิดเป็นมูลค่ากว่า 210 ล้านบาท การดำเนินการดังกล่าวเกิดผลดีต่อภาคอุตสาหกรรม เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน และพยุงภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบการ และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด 19 และการชะลอตัวของภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม