xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เห็นชอบร่างปฏิญญาระดับ รมต.ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี ค.ศ. 2020 โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมรับรองร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุม HLPF ประจำปี ค.ศ. 2020

สำหรับสาระสำคัญของร่างปฏิญญาฯ แสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกสหประชาชาติ เพื่อให้บรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนใน ค.ศ. 2030 และตอบสนองและฟื้นฟูจากวิกฤตโควิด-19 ระดับโลก โดยยึดมั่นความร่วมมือระบบพหุภาคี ครอบคลุมการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ การขจัดความยากจน การเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ การเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก การเสริมสร้างสันติภาพ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคน ระบบสาธารณสุขและการคุ้มครองทางสังคม ความมั่นคงทางอาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน การฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การดำเนินการตามวาระปฏิบัติการแอดดิสอาบาบา การสร้างขีดความสามารถด้านสถิติ การใช้ประโยชน์จากรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติโดยสมัครใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของไทย