xs
xsm
sm
md
lg

กทม.เลื่อนประกาศใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ไปเป็นปี 64 จากผลกระทบโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อาจส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องเลื่อนประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ออกไปเป็นปี 2564 และอาจส่งผลกระทบต่อแผนลงทุนโครงการขนาดใหญ่ ทั้งของภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่จะใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง

นายสมชาย ชี้แจงว่า สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้กรุงเทพมหานครไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ และเป็นเหตุให้การพิจารณาผังเมืองรวมที่ปรับปรุงแก้ไขหลังจากการประชุมต้องล่าช้าออกไปจากแผนที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองตระหนักถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการ และการรอมติจากคณะกรรมการผังเมือง ที่มีผลทำให้การประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด จึงได้ปรับแผนและเตรียมความพร้อมในส่วนที่สามารถดำเนินการคู่ขนานกับขั้นตอนตามกฎหมายได้ อาทิ การวางแผนและเตรียมงบประมาณในส่วนที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติม การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมถึงการประสานและทำงานร่วมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในการกำหนดแนวทางการออกผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ซึ่งหากคณะกรรมการผังเมืองมีมติตามมาตรา 110 แล้ว ไม่ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองก็พร้อมที่จะดำเนินการตามมติทันที โดยคาดว่าจะสามารถประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ได้ภายในปี 2564