xs
xsm
sm
md
lg

กทม.เปิดยื่นคำร้องคัดค้านประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค.62 โดยการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.63 เป็นต้นไป ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานครได้ขยายเวลาในการดำเนินการแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือน มิ.ย.63 กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตต่างๆ จะปิดประกาศแจ้งราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแจ้งการประเมินให้กับผู้เสียภาษีทราบ ซึ่งในเอกสารดังกล่าวขอให้ผู้เสียภาษีไปชำระภาษีภายในเดือน ส.ค.63 หากเห็นว่าการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้องสามารถยื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือเรียกเก็บภาษี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในการยื่นคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้ที่ประสงค์ยื่นคำร้องสามารถยื่นคำร้องได้ 3 ช่องทาง คือ 1.คิวอาร์โค้ดที่ปรากฏในใบแจ้งรายการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น 2. ทางโทรศัพท์สำนักงานเขตที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ 3.ติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่