xs
xsm
sm
md
lg

มส.มีมติให้ทุกวัดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันคล้ายวันประสูติพระสังฆราช 26 มิ.ย.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษก พศ. กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ว่า มส.มีมติแต่งตั้ง พระราชสารสุธี (อาชว์ อาชฺชวปเสฏโฐ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพ เป็นเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพ พระเมธีธรรมสาร (สมพร จิตฺตโสภโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาษาสงคราม จ.สมุทรปราการ เป็นเจ้าอาวาสวัดอาษาสงคราม พระครูอุดมศีลาจาร (วิลาศ อคฺควโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี เป็นเจ้าอาวาสวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี พระครูวิมลญาณอุดม (ธรรมนูญ ฐิตวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมณีชลขันฑ์ จ.ลพบุรี เป็นเจ้าอาวาสวัดมณีชลขันฑ์ จ.ลพบุรี และแต่งตั้งพระวินัยโมลี (คำปอน สุทฺธิญาโณ) เจ้าอาวาสวชิราลงกรณวราราม รองเจ้าคณะจ.นครราชสีมา(ธรรมยุต) เป็นเจ้าคณะจ.นครราชสีมา(ธรรมยุต)

นอกจากนี้ มส.ยังมีมติให้ทุกวัดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช ในวันที่ 26 มิถุนายนนี้ หลังจากการทำวัตรเย็น โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด