xs
xsm
sm
md
lg

สภาฯ มีมติเห็นชอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท ในวันนี้ (31 พ.ค.) นั้น ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบทั้ง 3 ฉบับ โดยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ พ.ร.ก.กู้เงิน วงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท โดยมีผู้แสดงตน 481 คน เห็นชอบ 274  คน ไม่เห็นชอบ 0 คน งดออกเสียง 207 คน ไม่ลงคะแนนเสียง 0 คน

ส่วนพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาทนั้น มีผู้แสดงตน 481 คน เห็นชอบ 275  คน ไม่เห็นชอบ 1 คน งดออกเสียง 205 คน ไม่ลงคะแนนเสียง 0 คน

ขณะที่ พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 วงเงินไม่เกิน 4 แสนล้านบาท มีผู้แสดงตน 482 คน เห็นชอบ 274 คน ไม่เห็นชอบ 195 คน งดออกเสียง 12 คน ไม่ลงคะแนนเสียง 1 คน