xs
xsm
sm
md
lg

ไม่เอกฉันท์! กนง.มีมติ 4 ต่อ 3 ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25%

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ว่า ที่ประชุมมีมติ 4 ต่อ 3 เสียงลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% จาก 0.75% เหลือ 0.5% เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และเงินเฟ้อทั่วไปมีโอกาสต่ำกว่าประเมินไว้ รวมทั้งเสถียรภาพระบบการเงินเปราะบางมากขึ้น โดยคณะกรรมการ 4 เสียง เห็นว่าการทำนโยบายการเงินแบบผ่อนปรนมากขึ้นและประสานมาตรการการคลัง จะช่วยเศรษฐกิจไทย ส่วนคณะกรรมการ 3 คนที่เห็นควรให้คงดอกเบี้ย เพราะรอดูผลของมาตรการที่ออกไปก่อนหน้านี้ โดยส่วนใหญ่ให้เร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ และเอสเอ็มอีเร็วที่สุด