xs
xsm
sm
md
lg

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขต 4 แทนตำแหน่งว่าง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563  โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกต้ังขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง  

ทั้งนี้ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง และให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ อย่างไรก็ตาม พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป