xs
xsm
sm
md
lg

มส.สั่งทุกวัดงดกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เริ่ม 10 เม.ย.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษก พศ. กล่าวว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 มีการขยายไปเป็นวงกว้าง ประกอบกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ไวรัสโควิด-19 สามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้ โดยผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ซึ่งผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ง่าย โดยเฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่รวมตัวกันจำนวนมาก ขณะที่มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจะต้องมีระยะห่างทางสังคม หรือระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2เมตร

ดังนั้นเพื่อป้องกันพระภิกษุ สามเณร และประชาชนให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคม (มส.) เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศงดจัดกิจกรรมที่ประชาชนมารวมกลุ่มกันทุกประเภท ยกเว้น การปฏิบัติกิจของสงฆ์ ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ และเร่งด่วน พศ.จึงขออนุญาตเสนอเป็นเรื่องเวียนเพื่อขออนุมัติ โดย พศ.ได้ทำหนังสือเวียนขออนุมัติกรรมการ มส.เป็นรายรูปแล้ว แต่ละรูปไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น และมีมติเห็นชอบให้ พศ.แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อแจ้งวัดในเขตปกครองทราบ พร้อมทั้งแจ้งวัดไทยในต่างประเทศทราบให้ปฏิบัติตามมติ มส.อย่างเคร่งครัด และแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ทุกจังหวัดทราบแล้ว