xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ มุกดาหารสั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าพื้นที่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดมุกดาหาร ได้ลงนามในประกาศจังหวัดมุกดาหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

นายชยันต์ เปิดเผยว่า จังหวัดมุกดาหาร ได้มีคำสั่งระงับการเดินทางเข้าออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรเป็นการชั่วคราว พร้อมสนธิกำลังทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เจ้าพนักงานขนส่ง ตั้งด่านตรวจการขนย้ายแรงงานต่างด้าวทุกเส้นทาง อย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการผ่อนผันและขณะนี้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยประชาชนลาว มีคำสั่งเข้มงวดงดการเดินทางข้ามแดนทุกช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จังหวัดมุกดาหาร เห็นว่าหากแรงงานต่างด้าวยังคงเข้ามาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จะเกิดปัญหาตกค้างในพื้นที่และเป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารได้

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร จึงแจ้งให้ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง และผู้รับจ้างขนส่งทุกประเภท ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหารโดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ต้องรับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2553 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง