xs
xsm
sm
md
lg

ขรก.พักฟื้นโควิด-19 เบิกได้ 1,500 บาท อุปกรณ์ป้องกัน-ฆ่าเชื้อได้ 3,700 บาท

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ ให้แก่ข้าราชการ หรือบุคคลในครอบครัวที่เสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ โดยในกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อโควิดมีอาการดีขึ้น และแพทย์เห็นว่าสามารถส่งตัวไปพักฟื้น ณ สถานที่ที่สถานพยาบาลของทางราชการได้จัดหาไว้เป็นการเฉพาะเพื่อดูแลผู้ติดเชื้อ เช่น สถานพยาบาลสนาม หอผู้ป่วยของกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในอัตราเท่าายจริง สูงสุด 1,500 บาทต่อวัน

นอกจากนี้ กรณีที่สถานพยาบาลของทางราชการจำเป็นต้องส่งตัวข้าราชการผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อไวรัส ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการนอกเหนือจากค่าพาหนะส่งต่อ รายการค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และค่าบริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อบนรถพาหนะส่งต่อในอัตราเท่าที่จ่ายแต่จริงไม่เกิน 3,700 บาทต่อครั้ง ที่มีการส่งต่อ

ส่วนวิธีการจัดส่งยาให้ป่วย กรณีจัดส่งยาให้ผู้ป่วยโดยตรง ใช้ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือไปรษณีย์ตอบรับปลายทาง โดยให้เก็บเลขพัสดุที่จัดส่งไว้เพื่อใช้ตรวจสอบ ส่วนกรณีจัดส่งยาไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิหรือสถานที่ที่สถานพยาบาลของทางราชการได้จัดเตรียมไว้ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ส่งมอบยาให้ผู้ป่วย ให้ออกใบรับยาไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้สำหรับตรวจสอบ ส่วนการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก ให้ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวไปแสดงตน ณ สถานพยาบาลของทางราชการ โดยใช้บัตรประชาชน หรือเลขบัตรประชาชนทำธุรกรรมผ่านเครื่องรับรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้