xs
xsm
sm
md
lg

กสม.เห็นชอบให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านถึง 30 เม.ย.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสท.) ออกประกาศ เรื่อง มาตรการรองรับการบริการประชาชนในระหว่างการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 2 โดยกำหนดให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่อื่นของสำนักงาน กสม. บางส่วน ปฏิบัติงานที่บ้านพักเพิ่มเติม จากเดิมตั้งแต่วันที่ 20–27 มีนาคม ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน ตามเงื่อนไขที่ผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยการหน่วยกำหนด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการและไม่กระทบต่อการให้บริการแก่ประชาชน  

สำนักงาน กสม.จึงแจ้งให้ทราบ การร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเองที่สำนักงาน กสม. หรือยื่นร้องเรียนออนไลน์ได้ที่ระบบเรื่องร้องเรียน บริการประชาชน ผ่านเว็บไซต์หรือร้องเรียนทางโทรศัพท์ต่อผู้อำนวยการกลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียน และประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หมายเลข 06 1420 7448 

การติดต่องานสารบรรณ หนังสือราชการ หรืองานธุรกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อได้โดยตรงที่สำนักงาน กสม.  ส่วนการใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนของสำนักงาน กสม. สามารถใช้บริการในรูปแบบ E-book ผ่านเว็บไซต์  และสามารถติดต่อขอใช้บริการในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ไลน์ หรือเฟซบุ๊ก : ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน