xs
xsm
sm
md
lg

ราชกิจจาฯ เผยคำสั่งแต่งตั้ง "พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค" ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 380/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ความว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 จึงแต่งตั้ง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

รายละเอียด เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา