xs
xsm
sm
md
lg

ประกันสังคมขยายอายุผู้ประกันตนจาก 60 ปี เป็นไม่เกิน 65 ปี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีสภาพสังคมปัจจุบันที่มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และยังมีสุขภาพแข็งแรงสามารถทำงาน หรือประกอบอาชีพอิสระได้ และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้น คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้ขยายคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งสมัครเข้าประกันตนตามมาตรา 40 พ.ร.บ.ประกันสังคม จากต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า15 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ เป็นต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์