xs
xsm
sm
md
lg

เชียงใหม่เตรียมพร้อมเปิดศูนย์ OSS อำนวยความสะดวกแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุธรรม บัวแก้ว จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 89,588 คน โดยมีการดำเนินการนำเข้าแรงงานสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติด้วยวิธีที่แรงงานต่างด้าวไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้อนุญาตทำงานได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากันทุกคน และดำเนินการในสถานที่ตั้งของแต่ละหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 - 31 มีนาคม 2563 และกลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2563 ให้อนุญาตทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่ากันทุกคน

ทั้งนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จะเตรียมการเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่ (One Stop Service : OSS) อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 (รวม 92 วันทำการ) ณ โถงนิทรรศการ SME1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวในการขึ้นทะเบียนผู้ใช้แรงงานต่างด้าว โดยจะมีจุดบริการจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ในการให้บริการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ให้บริการรับยื่นคำขออนุญาตทำงาน และที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการปรับปรุงทะเบียนประวัติ ผลิตบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและใบอนุญาตทำงานโดยสามารถให้บริการเฉลี่ยวันละประมาณ 900 คน

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป จะเปลี่ยนระบบการยื่นเนมลิสเป็นระบบออนไลน์ ทาง http://e-workpermit.doe.go.th เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ขอให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพก่อน และนำใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานการขออนุญาตตามขั้นตอน โดยนายจ้างสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการดำเนินการได้ที่เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน https://www.doe.go.th หรือรับแบบฟอร์มต่างๆ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด