xs
xsm
sm
md
lg

กสม.จัดทำคู่มือการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในฐานะประธานคณะทำงานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน เปิดเผยว่า กสม.ได้จัดทำคู่มือการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ช่วงชั้น สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเรียนรู้สิทธิมนุษยชนผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ ฉันรู้จักหน้าที่ตัวเอง วิถีประชาธิปไตยในครอบครัว การยอมรับความคิดที่แตกต่าง สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาและมีส่วนร่วม สิทธิมนุษยชนกับโลกออนไลน์ เพศศึกษาในวัยเรียน แนวทางการช่วยเหลือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิ การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม แนวทางการสร้างสันติภาพและสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

นอกจากนี้ กสม.จะเปิดตัวหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ รวม 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพื้นฐาน สำหรับฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ นิสิต นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกระบวนการยุติธรรม สำหรับผู้พิพากษา พนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง หลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง เพื่อให้นำความรู้ไปขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สร้างแนวปฏิบัติให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลในองค์กร และหลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนต่างๆ เพื่อให้เห็นประโยชน์ ตระหนักถึงความสำคัญ และเป็นต้นแบบในการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน

นางประกายรัตน์ กล่าวว่า การจัดทำคู่มือการสอนสิทธิมนุษยชนสำหรับเด็กและเยาวชน และหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาเกิดจากการร่วมมือกับทีมผู้ชำนาญการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาใน กสม. คณะครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย ซึ่งได้ร่วมกันดำเนินงานตั้งแต่ปี 2560 คู่มือและหลักสูตรดังกล่าวนี้ ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุม กสม. เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยเห็นควรเสนอแนะคู่มือและหลักสูตรไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนต่อไป