xs
xsm
sm
md
lg

องคมนตรีรับฟังการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต-นศ.มรภ."ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (9 ธ.ค.62) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เข้ารับฟังการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต-นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ในการนี้ ได้รับฟังการสรุปผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีของนักศึกษาจากประธานสมาพันธ์ส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งกิจกรรมจากผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ที่มุ่งฝึกปฏิบัติให้นักศึกษานำความรู้จากในห้องเรียนลงสู่ชุมชนท้องถิ่นด้วยพลังจิตอาสา "คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน" อันเป็นความหมายของนามพระราชทาน "ราชภัฏ" อาทิ กิจกรรมดูแลผู้สูงอายุในชุมชน พัฒนาการเลี้ยงโค-กระบือให้เกษตรกร ชมรมกู้ภัยฉุกเฉิน กิจกรรมสร้างฝายคืนป่าให้ชุมชน กิจกรรมฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย เป็นต้น

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน องคมนตรีได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเข้าหารือ เพื่อขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ