xs
xsm
sm
md
lg

กกต.ยังไม่ดำเนินคดี"ธนาธร"กรณีถือหุ้นสื่อ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าวเรื่องการพิจารณากรณีมีการกล่าวหาว่ากระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ระบุว่า

ตามข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 106/2562 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 แจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาขั้นตอนและวิธีการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ กรณีศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ในวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (3) ทำให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนาธร ฯ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) นั้น

ขอเรียนว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 124/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 แล้ว ที่ประชุม ฯ มีมติมอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งขอคัดสำเนาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และความเห็นส่วนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดในคำวินิจฉัยและความเห็นส่วนตนดังกล่าวด้วยความรอบคอบว่าสมควรจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 42 (3) และมาตรา 151 หรือบทกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ แล้วให้ทำความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจต่อไป