xs
xsm
sm
md
lg

กษ.เผยอุบลฯ มีพื้นที่เสียหายจากอุทกภัยพายุโพดุล 23 อำเภอ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุล (ช่วงเกิดภัยตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม - 3 กันยายน 2562) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า มีพื้นที่เสียหาย 23 อำเภอ ด้านพืช ได้รับความเสียหายรวม 371,853 ไร่ ด้านปศุสัตว์ ได้รับความเสียหาย 25,425 ตัว และด้านประมง บ่อปลาและกระชัง ได้รับความเสียหาย 5,569.80 ไร่ 5,854 ตารางเมตร

ส่วนผลการประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจในพื้นที่ประสบอุทกภัยของจังหวัดอุบลราชธานี ภาพรวมคิดเป็นมูลค่า 2,027.20 ล้านบาท โดยกระทรวงเกษตรฯ เร่งส่งเสริมให้เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพได้อย่างรวดเร็ว