xs
xsm
sm
md
lg

ราชกิจจาฯ ประกาศ มท.สำรวจรังวัดออกโฉนดที่ดิน 28 จังหวัด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทางแผนที่ เพื่อออกโฉนดที่ดินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ใจความว่า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58 วรรคแรก  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม  โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2528 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นสมควรประกาศกำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทางแผนที่ เพื่อออกโฉนดที่ดินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้

1.จังหวัดกระบี่ 
2.จังหวัดกำแพงเพชร 
3.จังหวัดขอนแก่น 
4.จังหวัดชัยภูมิ
5.จังหวัดเชียงราย  
6.จังหวัดเชียงใหม่ 
7.จังหวัดตรัง 
8.จังหวัดตาก 
9.จังหวัดนครพนม
10.จังหวัดนครราชสีมา 
11.จังหวัดนครศรีธรรมราช 
12.จังหวัดนราธิวาส 
13.จังหวัดน่าน 
14.จังหวัดบึงกาฬ
15.จังหวัดปัตตานี
16.จังหวัดพังงา
17.จังหวัดพิษณุโลก
18.จังหวัดแพร่
19.จังหวัดมุกดาหาร
20.จังหวัดยะลา 
21.จังหวัดลำปาง
22.จังหวัดลำพูน 
23.จังหวัดสงขลา 
24.จังหวัดสุโขทัย 
25.จังหวัดหนองคาย 
26.จังหวัดหนองบัวลำภู 
27.จังหวัดอุดรธานี 
28.จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ เขตจังหวัดดังกล่าวไม่รวมท้องที่ที่ทางราชการได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562

นิพนธ์ บุญญามณี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย