xs
xsm
sm
md
lg

ครม.อนุมัติงบ 3,100 ล.ฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง-น้ำท่วม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง หรืออุทกภัยปี 2562 จำนวน 5 โครงการ กรอบวงเงิน 3,120.8618 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถั่วเขียว) เป้าหมาย 150,000 ครัวเรือนพื้นที่ 1.4 ล้านไร่ โดยการโอนเงินเพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์ตามพื้นที่ปลูกจริงไม่เกิน 20 ไร่ วงเงินรวม 374.5 ล้านบาท แบ่งเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 100,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1 ล้านไร่ อัตราไร่ละ 245 บาท ถั่วเขียว 50,000 ครัวเรือน พื้นที่ 5 แสนไร่ อัตราไร่ละ 200 บาท

โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64 เป้าหมาย 827,000 ครัวเรือน เมล็ดพันธุ์ข้าว 63,200 ตัน พื้นที่ 6.32 ล้านไร่ กำหนดให้ครัวเรือนละไม่เกิน 10 ไร่ ไร่ละ 10 กิโลกรัม วงเงิน 1,739.4 ล้านบาท โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง :การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน เป้าหมายเกษตรกร 50,000 ราย พื้นที่ 50,000 ไร่ โดยสนับสนุนพันธุ์ปลารายละ 800 ตัว อาหารสัตว์ 120 กิโลกรัม รวมรายละ 5,000 บาท วงเงินรวม 260 ล้านบาท

โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน เป้าหมายชุมชน 1,436 แห่ง ในพื้นที่ 129 อำเภอ โดยจะปล่อยลูกกุ้งก้ามกราม ในแหล่งน้ำแบบปิด จำนวน 2 แสนตัวต่อแหล่งน้ำ วงเงิน 506.9 ล้านบาท และโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปึก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย เป้าหมาย 48,000 ครัวเรือน สนับสนุนเงินทุนรานละ 4,850 บาท/ราย ในการซื้อพันธุ์ได่ไข่ เป็ดไข่ ครัวเรือนละ 10 ตัว ไก่พื้นเมืองคละเพศ ครัวเรือนละ 30 ตัว พร้อมค่าอาหารและวัสดุในการเลี้ยง วงเงินรวม 240 ล้านบาท

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติงบประมาณอีก 2,000 ล้านบาท ให้กรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อสนันสนุนมาตการทางการเกษตรทั้ง 5 โครงการข้างต้น