xs
xsm
sm
md
lg

สวนดุสิตโพลเผย ปชช.เชื่องบฯ 63 ผ่านฉลุย ฝากรัฐบาลใช้เงินคุ้มค่า ยึดประโยชน์ชาติ-ปชช.เป็นสำคัญ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,034 คน จากทั่วประเทศ เรื่อง การอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 63 ของรัฐบาลประยุทธ์ 2 สืบเนื่องจากวันที่ 17 ตุลาคม ที่จะถึงนี้ เป็นวันที่สภาผู้แทนราษฎรจะเปิดประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี 2563 และเป็นการอภิปรายวาระแรกเพื่อพิจารณารับหลักการ จึงเป็นที่จับตามองของหลายฝ่ายว่ารัฐบาลจะได้เสียงสนับสนุนให้ผ่านร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวหรือไม่

ผลการสำรวจพบว่า ความสนใจของประชาชนต่อการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 17 ตุลาคม อันดับ 1 ร้อยละ 35.02 ระบุ ค่อนข้างสนใจ เพราะ เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ น่าติดตาม ประชาชนได้รู้ข้อมูลข้อเท็จจริงมากขึ้น เป็นการพิจารณาเรื่องงบประมาณของทุกหน่วยงานในประเทศ อันดับ 2 ร้อยละ 26.75 ระบุ ไม่ค่อยสนใจ เพราะ ให้ความสนใจในเรื่องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ปากท้องของประชาชนมากกว่า เป็นเรื่องปกติทางการเมืองที่จะต้องมีการอภิปราย อันดับ 3 ร้อยละ 21.69 ระบุ สนใจมาก เพราะ อยากรู้เหตุผลในการนำงบประมาณไปใช้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชน เป็นกฎหมายสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ อยากรู้ว่ารัฐบาลที่มีเสียงปริ่มน้ำจะสอบผ่านหรือไม่ และอันดับ 4 ร้อยละ 16.54 ระบุ ไม่สนใจ เพราะ รู้สึกเบื่อหน่าย ไม่เชื่อถือนักการเมือง มีแต่การทะเลาะเบาะแว้ง เสียเวลาในการอภิปราย

สำหรับการติดตามการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ของประชาชน อันดับ 1 ร้อยละ 43.63 ระบุ ติดตามจากโซเชียลมีเดีย อันดับ 2 ร้อยละ 34.99 ระบุ ติดตามข่าวจากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ อันดับ 3 ร้อยละ 21.38 ระบุ ติดตามการถ่ายทอดสด

ตามที่รัฐบาลเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีวงเงินอยู่ที่ 3.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 2 แสนล้านบาท ประชาชนคิดว่าเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมหรือไม่ ประชาชนร้อยละ 58.69 ระบุ ไม่เหมาะสม เพราะ วงเงินงบประมาณมากเกินไป อาจมีการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่สอดคล้องกับแผนการทำงาน ทำให้ประเทศเป็นหนี้เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจไม่ดี ประชาชนต้องแบกรับภาระ ขณะที่ร้อยละ 41.31 ระบุ เหมาะสม เพราะ ต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการพัฒนาประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน

ประชาชนอากให้รัฐบาลนำงบประมาณไปใช้ในเรื่องใด อันดับ 1 ร้อยละ 53.15 ระบุ กระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศ อันดับ 2 ร้อยละ 32.38 ระบุ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อันดับ 3 ร้อยละ 28.73 ระบุ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น คนจน เกษตรกร อุทกภัย ภัยแล้ง อันดับ 4 ร้อยละ 25.86 ระบุ พัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยี อันดับ 5 ร้อยละ 21.22 ระบุ จัดสวัสดิการ รักษาพยาบาลให้กับประชาชน จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

ประชาชนคิดว่าการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ จะผ่านการพิจารณาหรือไม่ ร้อยละ 70.38 ระบุ ผ่าน เพราะ รัฐบาลมีเสียงข้างมาก ทุกครั้งก็สามารถโหวตผ่านได้ น่าจะมีการเตรียมตัว เตรียมข้อมูลมาอย่างดี ขณะที่ร้อยละ 29.62 ระบุ ไม่ผ่าน เพราะ ที่มาของงบประมาณไม่ชัดเจน แผนการดำเนินงานไม่เหมาะสมกับงบจำนวนมหาศาล มีเสียงปริ่มน้ำ ไม่แน่นอน

สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกรัฐบาล กรณีการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 อันดับ 1 ร้อยละ 46.04 ระบุ รัฐบาลจะต้องใช้เงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และทำได้จริง อันดับ 2 ร้อยละ 31.68 ระบุ ควรคำนึงถึงประโยชน์ที่ประเทศชาติและประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ อันดับ 3 ร้อยละ 16.24 ระบุ กระจายงบประมาณให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น อันดับ 4 ร้อยละ 12.21 ระบุ การจัดสรรงบประมาณต้องเหมาะสม เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และอันดับ 5 ร้อยละ 11.41 ระบุ ประชาชนจะต้องแบกรับภาระ เป็นหนี้เพิ่มมากขึ้น