xs
xsm
sm
md
lg

มท.ขยายเวลาทำบัตร ปชช.8 จังหวัดประสบอุทกภัย เว้นค่าธรรมเนียมถึง 31 ต.ค.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (26 ก.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร สำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ในท้องที่ 8 จังหวัด ระบุเนื้อหาว่า

ตามที่ได้เกิดเหตุอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากจากอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - วันที่ 4 กันยายน 2562 เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ยโสธร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ร้อยเอ็ด พิจิตร อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

อาศัยอำนาจความความในมาตรา 6 เบญจ แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 และข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศให้ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร แก่ผู้ถือบัตรซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในท้องที่ประสบภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน จากภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ต้องมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร เป็นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย หรือบัตรชำรุด สำหรับผู้ซึ่งต้องมีบัตรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในท้องที่ทุกอำเภอ ในจังหวัดขอนแก่น ยโสธร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ร้อยเอ็ด พิจิตร อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี และได้ยื่นคำขอมีบัตรในท้องที่จังหวัดดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย