xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้“เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ”เป็นผู้แทนพระองค์ไปตรวจเยี่ยม-ร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่คลองบ้านใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (24 ก.ย.)เวลา 11.00น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมจิตอาสา ที่คลองบ้านใหม่ ต.หลักหก อำเภอเมือง จ.ปทุมธานี โดยมีผู้ราชการ จ.ปทุมธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการฯ และประชาชนจิตอาสา ให้การต้อนรับ

การนี้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณีเดินทางไปยังศาลาเอนกประสงค์ชุมชนเปรมประชากร - เยี่ยมชมนิทรรศการเรื่องการกําจัดวัชพืชในพื้นที่ และการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ บําบัดน้ําเสีย โดยผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เป็นผู้บรรยาย จากนั้นเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ลงเรือท้องแบนของกรมป้องกันภัย จัดเก็บผักตบชวาในคลองเปรมประชากร และคลองบ้านใหม่
โดยล่องเรือไปทางทิศเหนือ ชมการสาธิตการทํางานของเรือกําจัดผักตบชวา ของกรมชลประทาน และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการขนส่งวัชพืชจากเรือเก็บผักตบชวาข้ึนบนฝั่ง

จากนั้นร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อเก็บผักตบชวาแล้วล่องเรือลงมาทางทิศใต้คลองบ้านใหม่ดูการสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก และดูการวางแพลูกบวบป้องกันขยะเข้าใต้ถุนบ้านของราษฎร เสร็จแล้วขึ้นจากเรือ เยี่ยมชมโรงครัวพระราชทาน และการรับประทานอาหารของจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. สมควรแก่เวลาเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต