xs
xsm
sm
md
lg

ศาล รธน.รับวินิจฉัยคำร้องปม พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 173 ว่า พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรคหนึ่งหรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า ส.ส. จำนวน 142 คน ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวน ส.ส.ทั้งหมด เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ส่งความเห็นดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยประเด็นดังเล่าว ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 173 วรรคสอง จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย