xs
xsm
sm
md
lg

ทช.เผยสถานการณ์อุทกภัยล่าสุด สัญจรผ่านได้ 42 สายทาง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในภาพรวมของ ทช. (14 ก.ย.) เวลา 08.00 น.
มีถนน ทช.ประสบอุทกภัย 4 จังหวัด (ร้อยเอ็ด,อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ,ยโสธร)
ซึ่งได้รับผลกระทบ จำนวน 50 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 8 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 42 สายทาง ดังนี้

1.จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 12 สายทาง สามารถผ่านได้ 6 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้ 6 สายทาง
- รอ.4078 แยก ทล. 2046 - บ้านหนองผักตบ อ.เสลภูมิ
- รอ.5069 แยก ทช.รอ.2027- บ้านโพธิ์ตาก อ.เสลภูมิ
- รอ.4042 แยก ทล. 2043 - บ้านโพนเมือง อ.อาจสามารถ
- รอ.3013 แยก ทล. 202 - บ้านอาจสามารถ อ.สุวรรณภูมิ,อาจสามารถ (ผ่านได้)
- รอ.4022 แยก ทล. 2043- บ้านกอกแก้ว อ.พนมไพร รอ.4026 แยก ทล.2044 บ้านบัวคำ อ.เชียงขวัญ
- รอ.5001 แยก ทช.รอ.4026 - บ้านเกษมสุข อ.เชียงขวัญ (ผ่านได้)
- รอ.4053 แยก ทล. 2044 - พนังกั้นน้ำชี อ.ธวัชบุรี (ผ่านได้)
- รอ.4046 แยก ทล. 2043 - บ้านท่าลาด อ.พนมไพร (ผ่านได้)
- รอ.021 สะพานชุมชนบ้านท่าค้อ อ.เสลภูมิ
- รอ.024 สะพานข้ามห้วยขี้ลิง อ.เชียงขวัญ
- รอ.4007 แยก ทล.2259 – บ้านสว่าง อ.เสลภูมิ,โพนทอง (ผ่านได้)
- รอ.029 สะพานข้ามลำห้วยทราย อ.โพนทอง (ผ่านได้)

2.จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 29 สายทาง สามารถผ่านได้ 2 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้ 27 สายทาง
- อบ.4026 แยก ทล. 2050 - บ้านโอด - บ้านดงบัง อ.ดอนมดแดง
- อบ.2117 แยก ทล. 23 - บ้านโนนรัง - บ้านหนองยอ อ.เขื่องใน,หัวตะพาน
- อบ.4012 แยก ทล. 2050 - บ้านม่วงโคน อ.ตระการพืชผล,ตาลสุม
- อบ.2014 แยก ทล. 23 – บ้านคำหมี อ.เขื่องใน,ม่วงสามสิบ
- อบ.2045 แยก ทล. 23 - บ้านสังข์ อ.เขื่องใน,ค้อวัง
- อบ.2084 แยก ทล. 23 – บ้านขี้เหล็ก อ.เมือง
- อบ.4086 แยก ทล.2413 – บ้านป่าก่อ อ.เขื่องใน
- อบ.4087 แยก ทล. 2413 – บ้านดอนแดงใหญ่ อ.เขื่องใน,ม่วงสามสิบ
- อบ.2044 แยก ทล. 23 - บ้านไทย อ.เขื่องใน
- อบ.5042 แยก ทช.อบ.4041 - บ้านนาคาย อ.ดอนมดแดง
- อบ.2013 แยก ทล. 24 - บ้านนาเยีย อ.เดชอุดม
- อบ.2037 แยก ทล. 23 – บ้านปลาฝา อ.เขื่องใน
- อบ.3092 แยก ทล. 217 – บ้านโพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร
- อบ.5118 แยกทางหลวงชนบท อบ.3039 – บ้านหนอง อ.พิบูลมังสาหาร
- อบ.4038 แยก ทล. 2173 - บ้านพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร
- อบ.4068 แยก ทล. 2182 - บ้านท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม
- อบ.5071 แยก ทช.อบ.4031 – บ้านนาเยีย อ.เดชอุดม
- อบ.3039 แยก ทล. 217 - บ้านสะพานโดม-บ้านนาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร
- อบ.3050 แยก ทล. 217 - บ้านห้วยขาม อ. สว่างวีระวงศ์
- อบ.4005 แยก ทล. 2050 - บ้านสะพือ อ.เมือง,ตาลสุม,พิบูลมังสาหาร,ศรีเมืองใหม่ (ผ่านได้)
- อบ.5061 ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ (ถนนบูรพาใน อำเภอเมืองอุบลราชธานี - อำเภอวารินชำราบ ถนนวาสวิถี) อ.เมือง - วารินชำราบ
- อบ.3054 แยก ทล. 217 – บ้านเสาเล้า อ.สว่างวีระวงศ์
- อบ.010 สะพานลำโดมใหญ่ อ.พิบูลมังสาหาร (ผ่านได้)
- อบ.5008 แยก ทช.อบ.4005-บ้านดอนงิ้ว อ.ตาลสุม,ศรีเมืองใหม่
- อบ.3059 แยก ทล.217-บ้านทุ่งเพียง อ.สว่างวีระวงศ์
- อบ.5105 แยก ทช.อบ.2060-สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง
- อบ. 030 สะพานข้ามแม่น้ำชี อ.เขื่องใน
- อบ.039 สะพานลำน้ำเซบาย อ.เขื่องใน
- อบ.3058 แยก ทล.231 – ข้ามลำมูลน้อย (ผ่านได้)

3.จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 3 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้
- อจ.6014 แยกถนนเทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ - บ้านหัวตะพาน อ.หัวตะพาน,ป่าติ้ว
- อจ.4023 แยก ทล.2134- บ้านหนองช้างน้อย อ.พนา, ม่วงสามสิบ
- อจ.6021 ถนน อบจ.อจ บ้านนาโนน - บ้านหนองมะแซว อ.พนา,เหล่าเสือโก้ก

4.จังหวัดยโสธร จำนวน 6 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้
- ยส.2005 แยก ทล. 23 - บ้านเชียงเพ็ง อ.คำเขื่อนแก้ว, ป่าติ้ว
- ยส.4010 แยก ทล.2083 – บ้านหัวดอน อ.มหาชนะภัย
- ยส.4014 แยก ทล. 2083 - บ้านดงมะหรี่ อ.มหาชนะชัย
- ยส.2015 แยก ทล. 23 (กม.ที่ 226+350) - บ้านปอแดง อ.คำเขื่อนแก้ว
- ยส.4035 แยก ทล. 2351- บ้านราชมุนี อ.ค้อวัง,มหาชนะชัย
- ยส.010 สะพานแสนสุข – ยโสธร อ.พนมไพร

ขณะนี้หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง พร้อมนำเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรเข้าดำเนินการบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ก่อน และจัดชุดลาดตระเวน เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติ

สำหรับสายทางที่ระดับน้ำลดลงแล้ว ทช.ได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัย และจะดำเนินการสำรวจ ออกแบบ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณฟื้นฟูฯ ให้เข้าสู่สภาพปกติ ขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบกับอุทกภัย และโปรดสังเกตป้ายเตือนหรือป้ายหลีกเลี่ยงเส้นทาง