xs
xsm
sm
md
lg

พม.ดำเนินมาตรการดูแล-ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโพดุล ต่อเนื่องถึงพายุคาจิกิ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางสุภัชชา สุทธิพล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล 26 จังหวัด ทางกระทรวง ฯ ได้สนับสนุนจัดตั้งศูนย์อพยพและช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะเด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ ในแต่ละพื้นที่ พร้อมจัดกิจกรรมและจัดนักสังคมสงเคราะห์ประจำศูนย์ จัดเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้า มอบเงินสงเคราะห์แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

นอกจากนี้ ยังได้จัดทีมนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกเยี่ยมบ้าน ให้คำปรึกษา บำบัดฟื้นฟูจิตใจ ผ่อนคลายความวิตกกังวล ทั้งมีการทำงานร่วมกับจังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ ลงพื้นที่มอบสิ่งของ แจกจ่ายอาหาร จากนั้น เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย จึงเป็นขั้นตอนของการฟื้นฟูและพัฒนาผู้ประสบภัย ทางกระทรวง ฯ จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมบ้าน เพื่อสำรวจปัญหาความต้องการ และวางแผนให้ความช่วยเหลือ เช่น เงินสงเคราะห์ การฝึกอาชีพระยะสั้น และซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ นอกจากนี้ จะมีการพิจารณาการพักชำระหนี้เงินกู้จากกองทุนผู้สูงอายุ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากเหตุประสบภัยในครั้งนี้อีกด้วย

ส่วนพายุคาจิกิที่ส่งผลกระทบในส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่ 3-4 กันยายนนี้ ทางกระทรวง ฯ ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจังหวัด เตรียมการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้ว