xs
xsm
sm
md
lg

ดีเดย์ 1 ต.ค.พาณิชย์จ่ายประกันรายได้ปาล์มน้ำมันผ่านบัญชี ธ.ก.ส.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินมาตรการในการช่วยเหลือเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ด้วยโครงการประกันรายได้ ในพืชเศรษฐกิจสำคัญ 5 ชนิด ประกอบด้วย ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง โดยปาล์มน้ำมันที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 4 บาท ที่เปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ ร้อยละ 18 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป จะสามารถจ่ายชดเชยการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรได้ โดยจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขณะที่พืชเกษตรชนิดอื่น ๆ จะเร่งดำเนินการพิจารณาราคาประกันรายได้ให้ได้โดยเร็วที่สุด ก่อนผลผลิตฤดูกาลใหม่ของเกษตรกรจะออกสู่ตลาด