xs
xsm
sm
md
lg

รองนายกฯ มอบนโยบาย ทส.ย้ำทำงานหนัก ดึง ปชช.ร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษฏกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันตระหนักและมุ่งมั่นทำงานหนักในภารกิจงานของกระทรวงให้มากขึ้น เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมทางบกและทางทะเลอย่างมากในปัจจุบัน

ขณะเดียวกัน ขอให้ร่วมกันปกป้อง ฟื้นฟูและเพิ่มพูน เพื่อรักษาความมั่นคงของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า รวมทั้งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างจริงจัง พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำและการบริหารจัดการขยะทั้งระบบ

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้ย้ำนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญของรัฐบาล ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยขอให้สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการ บริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างจริงจัง ทั้งน้ำแล้ง น้ำท่วม และน้ำเสีย รวมทั้งขอให้เร่งยกระดับมาตรฐานประปาหมู่บ้านและพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคในทุกหมู่บ้านอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหา การทับซ้อนของกฏหมายที่ดิน การสำรวจและจัดทำที่ดินทำกินให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ต้องไม่ละเลยกับการให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควันและไฟป่า ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในเมืองใหญ่ โดยเฉพาะปัญหาขยะ ที่ต้องช่วยกันขับเคลื่อนลดการใช้พลาสติกและโฟมภายในประเทศ โดยต้องหยุดการนำเข้าขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเด็ดขาด

พร้อมกันนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับขอให้ร่วมกันสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนขับเคลื่อนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันทั้งระบบให้มากขึ้น โดยเฉพาะการดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามารับผิดชอบ โดยถือเป็นหน้าที่ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหา โดยให้ปรับปรุงกฎระเบียบที่ล้าสมัย ให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์