xs
xsm
sm
md
lg

ครม.มีมติแต่งตั้งโยกย้าย ขรก.ระดับสูง 9 ราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง 9 ราย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เช่น นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมประมง นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวรจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมการข้าว นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นรองปลัดกระทรวง และ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง